2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURULARI 28 AĞUSTOS 2023 TARİHİNDE BAŞLAYIP , 15 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.

-Burs başvuru şartları aşağıda burs yönetmeliğimizde belirtilmiştir. Başvuruda bulunacak Üniversite Öğrencilerimizin , burs yönetmeliğini inceledikten sonra kriterlere uygunsa sayfanın sonunda bulunan link üzerinden online olarak başvurularını tamamlamalarını rica ediyoruz.

-Burs başvurusunda bulunacak ara sınıf öğrencilerinin , son dönemlerine ait ders notlarında başarısız oldukları ders bulunmaması gerekmektedir.

-Aşağıda bulunan burs yönetmeliğine uygun şartları taşıyan lisans öğrencilerinin(ortaokul-lise ve ön lisans öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.) burs  başvuruları alınmaktadır

 

BURS YÖNETMELİĞİ

AMAÇ :

MADDE: 1– Bu yönetmeliğin amacı, kabiliyetli, çalışkan, başarılı, sağlam karakterli ve milli duyguları kuvvetli gençlere yüksek öğrenimleri süresince destek sağlamak maksadıyla vakıf tarafından burs verilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir.

KAPSAM:

MADDE: 2- Bu yönetmelik, vakfın, kendi kaynaklarından veya yapılacak şartlı bağışlardan sağlayacağı burslardan yararlanacak yüksek öğrenim gören öğrencileri kapsar.

DAYANAK:

MADDE: 3– Bu yönetmelik vakıf resmi senedinin 3. ve 4. maddelerinde açıklanan amaçlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

TANIMLAR :

MADDE: 4- Yönetmelikte geçen,
a- “Vakıf” deyimi “Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı”
b- “Vakıf Senedi” deyimi “Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı Resmi Senedi’ni
c- “Vakıf Yönetimi” deyimi “Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulunu”
d- “Bursiyer” deyimi, Vakıftan burs almaya hak kazanmış öğrenciyi,
e- “Sosyal Amaçlı öğrenim bursu” yurt içinde yükseköğrenim yapan öğrencilere öğrenimleri süresince karşılıksız veya geri ödemeli olarak verilen bursları,
f- “Özel öğrenim Bursu” yurt içi ve yurt dışında öğrenim yapan üniversite öğrencilerine öğrenimleri süresince mecburi hizmet yükümlülüğü karşılığında verilen bursları, ifade eder.

İLKELER:

MADDE: 5- Vakıfça verilecek bursların esasları aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir:
a- Sosyal amaçlı öğrenim bursu, öğrencilerin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacını güder, karşılığında bir mecburi hizmet yükümlülüğü getirmez. Ancak, bursu alan öğrenciler, meslek sahibi olduktan sonra yeni yetişen gençlerin öğrenimlerine bir ölçüde katkıda bulunabilme ilkesinden hareketle, aldıkları burs tutarını ödeme tarihindeki burs miktarı/ay olarak vakfa geri ödemeleri tavsiye edilir.
b- Özel öğrenim bursları ve araştırma destekleri, çok üstün başarılı öğrencilere özel seçimle verilir. Burs miktarının tespitinde öğrencinin ve araştırmacının gerçek giderleri göz önünde bulundurulur. Bursun geri ödenmesi istenmez, ancak uygun bir süre mecburi hizmet yükümlülüğü istenir. Bu burs vakfa şartlı burs bağışında bulunan firmalar adına verilir.
c- Vakfın amacına uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilebilir.
d- Başka kaynaklardan burs, kredi veya öğrenim yardımı alanlara vakıfça burs verilmez. Ancak, vakıfca verilen burs miktarının yetersiz olması durumunda bursiyer ihtitaçlarının giderilememesi sebebiyle yönetim kurulu insiyatifi ile başka burs almalarına izin verilebilir, ödül niteliğinde olmak üzere karşılıksız öğrenim yardımı alanlarla yurtdışı öğrenimleri için karşılıksız olarak kısmi burs alanlara tamamlayıcı nitelikte burs da verilebilir.
e- Burs verilmesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu ana bilim ve meslek dallarına ağırlık verilir.

BÖLÜM II BURSİYERLERİN SEÇİMİ, BURS TAHSİS KOŞULLARI İÇİN ESASLAR DEĞERLENDİRME

MADDE: 6- Burs verilecek öğrencinin çalışkan ve başarılı, yüksek karakterli, tutum ve davranışlarında ölçülü ve milli duygularının kuvvetli olması aranılan temel niteliklerdir. Bu niteliklerini belgelerle kanıtlayan öğrencilerin durumları vakıf yönetimince saptanan kıstaslara göre değerlendirilir. Bu değerlendirmede :

a- Sosyal amaçlı öğrenim bursları için üniversiteye giriş sınavında alınan puanlar, üniversite ara sınıfında okuyan öğrenciler için ayrıca başarı durumları, öğrencilerin ailesi ve kişisel konuları ile mali desteğe ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.
b- Özel öğrenim bursları için, öğrencinin yüksek öğrenimi süresindeki tutum ve davranışları, başarı durumu, öğrenim yaptığı bilim dalı, lisan bilgisi gibi hususlar değerlendirmede esas alınır. Burs için seçilen öğrencilerle ayrıca mülakat yapılır, gerekli görüldüğü takdirde sınava tabi tutulur.
c- Araştırma yapacak bursiyerin, araşatırma konusu ve amaçları vakıf tarafından kabul edilmek şartıyla, araştırma sonunda şartlı bağış sahibinin koşullarına uygun olarak vakıfca yardım sağlanır.
d- Öğrencinin ve ailesinin öncelikle ANTALYA’da oturması ve ANTALYA’da bulunan lise ve dengi okullardan mezun olması şartı aranır.
BURSLAR İÇİN GEÇERLİ PUAN, BURS MİKTARI, BURSİYER SAYISI VE UYGULANACAK KRİTERLERİN HAZIRLANMASI

MADDE: 7- Burslar için her yıl bütçeye konulacak para miktarı mütevelli heyetince belirlenir. Her öğrenim yılının ve burs faaliyetlerinin başlama tarihine uygun olarak değişik burslara göre verilecek bursiyer sayısı ve burs miktarı, bursiyerler için tanınan asgari üniversite giriş puan limitleri ve değerlendirme kıstasları, hangi anabilim ve meslek dallarına ne kadar kontenjan ayrılacağı, özel öğrenim bursu ve araştırma bursu için mecburi hizmet yükümlülük kıstasları ve esasları bu yönetmelik ilkelerine uygun olarak, yönetim kurulu heyetince saptanır ve başvuru için aranan koşullar üniversite sınav sonuçlarının kesinleşmesine müteakip vakıf internet sitemiz kanalıyla öğrencilere duyurulur.

BAŞVURMA

MADDE: 8- Sosyal amaçlı burslar için koşulları, yapılan duyuruya uygun olan istekliler vakıftan sağlayacakları bilgi formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte vakfa gönderirler. Başvurma zamanı normal olarak 01 Eylül – 20 Eylül tarihleri arasıdır. Üniversite giriş sınavlarının ilanı ve üniversitelerin açılış tarihlerine göre bu süre değiştirilebilir. Her yıl internet sitemizde yayınlanan, üniversitelerde duyurulan bu süre dışında yapılan başvuranlarla, noksan belge gönderenlerin veya durumları vakıfça yayınlanan kıstaslara uymayanların başvuruları kabul edilmez. Vakıf bunlara cevap vermek zorunda değildir. İlk yıl burs almayanlar ertesi yıl yeniden başvurabilir. Bunların durumu ve sınıf geçme notu genel esaslar dahilinde değerlendirilir. Özel öğrenim bursu için öğrencilere ayrıca duyuru yapılır.

BİLDİRİM TETKİKİ

MADDE: 9- Vakıf yönetimi gerek gördüğü hallerde öğrenci tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri tetkik edebilir veya ettirebilir. Yapılan inceleme sonunda verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa, verilmekte olan burs kesilir ve borcun geri ödenmesinde vakıf alacağı, herhangi bir ilama lüzum kalmaksızın bursiyer ve kefili için muacceliyet kesbeder.

BURSİYERLERİN TESPİTİ VE BURSLARIN ÖDENMESİ

MADDE: 10- Vakfa yapılan başvurular değerlendirildikten sonra burs almaya hak kazanan öğrenciler yönetim kurulu kararıyla tespit edilir. Bu öğrencilerden örneği vakıfça hazırlanan başvuru formu ile diğer gerekli belgeler istenir. Bursun kesin olarak tahsisi bu belgelerin tamamlanmasından sonra olur ve ödemeler aşağıdaki esaslar dahilinde yapılır.
a- Sosyal amaçlı öğrenim bursu alanlara burs 8 (sekiz) aylık olarak verilir. Ancak burs ödemeleri, öğrenim yapılan ayları kapsayacak şekilde yönetim kurulu tarafından ayarlanır.
b- Özel öğretim bursları ile araştırma bursları vakıf yönetimince düzenlenir.
c- Burslar duruma göre çekle ödenir, banka veya PTT havalesi ile bursiyerin vereceği adrese veya banka hesabına gönderilir.

BURSUN DEVAMI İÇİN KOŞULLAR

MADDE: 11-Bursun devamı için bursiyerin öğreniminde başarılı olması, tutum ve davranışlarının olumsuz bir gelişme göstermemesi gereklidir. Bu nedenle öğrenci, vakıf yönetimince kendisinden istenen not, sınıf geçme belgesi, takdir yazısı, ödül, ceza ve benzeri bilgi ve belgeleri ilgili makam ve kişilere imzalatarak vakfa bildirmesi her ders yılı sonunda o dönem almış olduğu derslerden başarıyla geçmiş olduğu öğretim kurumundan alacağı belge ile kanıtlaması zorunludur. Vakıf yönetimi gerekli gördüğü hallerde bursiyerin devam ettiği öğretim kurumundan da bilgi isteyebilir.

BURSUN KESİLMESİ

MADDE: 12- Bursiyerlerden,
a- Sınıfta kalanların veya dönem içi aldığı derslerden öğretim yılı sonu itibariyle başarısız olanlar,
b- Okulu bırakanların, okulla ilişiği kesilenlerin veya vakıf yönetimine bilgi vermeksizin öğretim kurumunu veya öğrenim dalını değiştirenlerin,
c- Vakıftan yeterli miktarda burs aldığı süre içinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan (üstün başarı nedeniyle alınan ödüller hariç) burs, öğrenim kredisi veya yardım alanların,
d- Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde ve/veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğretim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanlarıyla sabit olanların,
e- Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkum olanların, öğretim kurumları yönetimince “sürekli uzaklaştırma” cezası verilenlerin,
f- Bir suçtan zanlı olarak tutuklananların, tutukluluk halleri devam ettiği sürece,
g- Her ne sebeple olursa olsun vakfa yanlış beyanda bulunanların,bursları kesildiği gibi vakıftan aldığı burs miktarı bursiyerden talep edilir.
h- Vakıf yönetimince istenen belgeleri göndermeyenlerin (Ek kefalet v.s.gibi)
i- Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulanların veya dönem izni alanların,
j- Üç aydan fazla tedavi gören, istirahat ve hava değişimi alanların bursları kesilir. Burslarının kesilmesine yönetim kurulunca karar verilir. Yukarıdakiler dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek diğer sebep ve faktörler de yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

İSTİSNAİ HALLER ve YENİDEN BURSA HAK KAZANMA

MADDE:13- Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler veya istirahat ve hava değişimi alanlar burslarını almaya devam ederler. 3 ayı geçen tedavi, istirahat veya hava değişi halinde bursiyer tekrar öğrenimine başlayıncaya kadar burs ödenmesine ara verilir. Yönetim Kurulu, başvuru halinde, yeniden bir değerlendirme yaparak aşağıdaki hallerde de kesilen bursun devamına karar verebilir.
a- Bursiyere verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi,
b- Sınıfta kalanların ertesi ders yılında sınıf geçmesi (ancak öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılını tekrar etmek zorunda kalan bursiyere bir daha burs verilmez)
c- Yalan beyanda bulunma durumları hariç bursun kesilmesini gerektiren diğer sebeplerin ortadan kalkması.

BÖLÜM III YÜKÜMLÜLÜKLER, BURSUN BİTİMİ, BORÇTA İNDİRİM SOSYAL AMAÇLI ÖĞRENİM BURSU ALANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE: 14-Vakıftan sosyal amaçlı öğrenim bursu alanlar aşağıdaki yükümlülükleri önceden kabul ederler ve bunu örnekleri vakıfça hazırlanan belgelerle tevsik ederler.
a- Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, isterlerse kendilerine ödenen burs tutarını yönetim kurulunca belirlenecek aylık taksitler halinde vakfa iade ederler.
b- Her ne sebeple olursa olsun, bursları kesilen, öğrenimlerini yarıda bırakan veya öğretim kurumu ile ilişkisi kesilen bursiyerler, kendilerine ödenen burs tutarını son aldıkları aylık burs miktarından aşağı olmamak üzere ve aldıkları toplam süreleri kadar bursu aylık eşit taksitler halinde vakıfa iade etmek zorundadırlar.
c- Yanlış beyanda bulunan öğrenciler, kendilerine ödenen burs tutarını defaten ve peşin olarak vakfa ödemekle yükümlüdürler. Ancak peşin olarak defaten ödemeye olanakları yeterli olmadığı saptanan bursiyerlerin daha uygun koşullarda ödeme yapmalarını sağlamak amacıyla ödeme planı yapılması hususunda yönetim kurulu yetkilidir. Ancak bunlara tanınan süre diğer bursiyerlere tanınan süreyi geçemez.

ÖZEL ÖĞRENİM BURSU ALANLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜKLER VE ESASLAR

MADDE: 15- Vakıftan özel öğretim bursu ve araştırma bursu alanlar alanlar aşağıdaki yükümlülükleri önceden kabul ederler ve bu hususu, vakıfça hazırlanan örneğe uygun olarak taahhütname ve ilgili belgelerle tevsik ederler:

a- Yurtiçi burs alanlar burs aldığı süre kadar, yurtdışı burs alanlar, burs aldığı sürenin iki katı kadar bir süre, bağışta bulunan kuruluşun veya vakfın belirleyeceği iş yerinde, kuruluşça belirlenen koşullarda mecburi hizmet yapmakla yükümlüdürler. Burs alınan sürelere resmi tatiller dahildir. Askerlik hizmeti yükümlülük süresinden sayılmaz.
b- Yurt içi burs alanlar, öğrenimlerini tamamladıklarında en geç bir ay içinde vakfa ve taahhütle bulunduğu kuruluşa, göreve başlamak için başvurmak zorundadır. Yurt dışı burs alanlar da öğrenimlerini tamamladıktan sonra en geç bir ay içinde vakfa ve ilgili kuruluşa bilgi vermek ve yurda dönmek zorundadırlar. Çok zaruri nedenlerle bir ay içinde yurda dönemeyecekler, öğrenimlerini bitirmeden en geç iki ay önce başvuruda bulundukları takdirde vakıf mütevelli heyeti kararı ile dönüş için iki aya kadar ilave süre tanınabilir. Ancak bu süre için burs verilmez. Bursiyer yurda döndükten sonra en geç bir ay içinde vakfa ve ilgili kuruluşa göreve başlamak üzere başvurmak zorundadır.
c- Busiyer üniversite stajlarını taahhütle bağlı olduğu kuruluşta yapar staj zorunluluğu olmasa dahi, yaz tatillerinde asgari 15 gün süre ile aynı kuruluşta staj yapar.
d- Lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler lisans üstü öğrenime ancak hizmet yükümlülüğü ile bağlı olduğu kuruluşun izni ve aynı burs ve yükümlülük koşulları ile devam edebilirler. Görev almak üzere başvurduktan sonra üç ay içinde ilgili kuruluş tarafından hizmet yeri gösterilmediği takdirde bursiyerin hizmet yükümlülüğü ortadan kalkar.
e- Araştırma bursu alanlar, şartlı burs veren yada vakıfça hazırlanmış kurallara uymak üzere hazırlanan taahhüt ve istenen belgeleri sunmakla yükümlüdürler. Araştırma bursu sonunda oluşan taahhüt yada sorumlulukları yerine getirmek yükümlülüğündedirler.

ÖZEL ÖĞRENİM BURSU ve ARAŞTIRMA BURSU ALANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİ

MADDE: 16-Özel öğrenim bursunun devamı, kesilmesi ve tekrar verilmesi için de 11,12 ve 13 madde hükümleri uygulanır. Bursiyerlerin verdikleri taahhüt senedindeki yükümlülükleri uygulanır. Bursiyerlerin verdikleri taahhüt senedindeki yükümlülükleri yerine getirmeme, burs almaktan kendi isteği ile vazgeçme, öğrenimlerini yarıda bırakma veya zamanında tamamlayamama gibi nedenlerle veya 12. maddede açıklanan sebeplerle, burslarının kesin olarak kesilmesi halinde kendilerine vakıfça yazılı ihtarda bulunulur. Bu ihtardan sonra taahhütname hükümlerini yerine getirmeyenler için taahhütname esasları gereğince yasal işleme başlanır. Hizmet yükümlülüğüne başladıktan sonra, kendi isteği ile veya kendi kusurundan dolayı görevden ayrılanların çalıştıkları süre oranında borçlardan indirim yapılır.

BURSLARIN BİTİMİ

MADDE: 17- bursların kesilmesi ve yükümlülük sürelerinin başlaması aşağıda açıklanan esaslar dahilinde olur.
a- Sosyal amaçlı öğrenim bursu alan öğrencilerin bursları, öğrenimlerini tamamladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir, geri ödeme yükümlülüğünde olanlar için de aynı tarih esas alınır. Bursiyer, mezuniyetini en geç bir ay içinde vakfa bildirmek zorundadır.
b- Özel öğrenim bursu alanların ve araştırma bursu alanlarını da öğrenimlerini ve araştırmalarını tamamladıkları tarihi izleyen ay başından itibaren kesilir.

ŞARTLI BURS BAĞIŞLARI İÇİN YÜKÜMLÜLÜK

MADDE: 18- Herhangi bir öğrenim seviyesi için vakıf kanalıyla burs alanlara bağış şartında yazılı hükümler uygulanır. Bağış şartında bursiyerin yükümlülüklerine değinilmiyorsa bunlar da diğer maddelerde açıklanan hükümlere tabidir.

BÖLÜM IV ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER BURSİYER İÇİN STAJ OLANAĞI

MADDE: 19- Sosyal amaçlı öğrenim bursu alan öğrencilerden, okullarının yönetmelikleri uyarınca staj yapmak mecburiyetinde olanlara, mart ayı sonuna kadar vakıf başkanlığına müracaatları halinde, staj yapma olanağı sağlanabilir.

BURSİYERİN İZLENMESİ

MADDE: 20- Vakıf yönetimi, burs alan öğrencilerin durumlarını uygun göreceği vasıta ve usullerle izler ve denetler. Bu maksatla vakıfça istenen bilgiler ve düzenlenen formlar bursiyerler tarafından muntazam vakfa gönderilir. Bursiyerlerin bu yönetmeliğe aykırı durumları tespit edildiği takdirde, yapılacak uygulamaya vakıf yönetimince karar verilir.

DİĞER YETKİLER

MADDE: 21-Bu yönetmeliğin maddelerinde bulunmayan hususlar hakkında karar vermeğe, gerekli olanaklar sağlandığı takdirde dış ülkelerden temin edilecek burslar için öğrenci seçmeye, üstün kabiliyetli çocuklarla, aynı nitelikte dost ülkeler çocukları için karşılıksız burs tahsis etmeye ve bu yönetmeliği tamamlayıcı nitelikteki form, belge ve yönergeleri hazırlamaya yönetim kurulu yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

MADDE: 22- Bu yönetmelik 1996 – 1997 ders yılı başından itibaren uygulanmıştır.
MADDE: 23-Bu yönetmelik 2016-2017 Ders yılı başından itibaren güncellenerek uygulanmaktadır.
MADDE: 24-Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.